Vissza

A limanovai csatatéren emlékezetes csata dúlt az Elsõ világháborúban, ezt mentek meglátogatni.  Ennek az emlékhelye látható alább. lásd errõl: Julier Ferenc : 1914-1918 : A világháború magyar szemmel angolul:  THE K.U.K. ARMY AND THE HONVEDSEG

"Az emlékezetes limanovai csatát december 4.-én a tiroli hadtestnek és egy német hadosztálynak az orosz sereg oldalába intézett támadása vezette be, amit jobbról Neu-Sandec felé két magyar lovashadosztály fedezett. A támadás kezdetben tért nyert, de aztán igen meglassult. Az oroszok az elsõ lökést kivédték. Conrad számított minden eshetõségre és ezért a csata elsõ napjától kezdve állandóan csapatokat vont ki a Krakkótól északra esõ arcvonalból és azokat Limanova felé tolta el. Erre nagy szükség volt, mert az orosz is erõsítéseket hozott, hogy a mi támadó csoportunkat kelet felõl átkarolja. Ez a törekvése nem volt sikertelen. Így a hosszu, egy teljes hétig tartó csata során az egyik válság a másikat érte. A tiroli hadtest nehéz veszteségeket szenvedett. Önfeláldozóan verekedett a lóról szállt magyar lovasság, szurony nélküli karabéllyal a kezében, hogy a jobbszárnyunk felé törekvõ erõsítéseink felvonulását fedezze. Különösen kitünt ennél a Nádasdy-huszárezred. Az itt ontott vér a célt elérte. A csatafront jobbszárnyára került erõsítések közül az utolsó: a kassai honvéd hadosztály (Hadffy tábornok) december l2.-én az orosz arcvonalt túlszárnyalta és ennek oldalában kedvezõ csoportosítással támadásra fejlõdött. De az oroszok a honvédek döntõ rohamát már nem várták be. Hátukat féltvén, az egész vonalon meghátráltak.
Dimitrijew Radko seregének hátát Boroevic újból elõnyomult seregének balszárnya, élén a Szurmay vezette hadtesttel, hozta veszedelembe. Az említett hadtest december 7.-én indult el Boroevic balszárnyáról, a Poprád völgyébõl és rossz utakon, behavazott hegyeken át, Neu-Sandecnek vett irányt. Egyidejüleg Boroevic egész serege megindult a duklai horpadáson át. A honvédhadtest december 10.-én Neu-Sandec elõtt rábukkant Bruszilov nyugat felé vonuló hadoszlopának zömére és azt erélyes támadással magára vonta. Ezzel megakadályozta, hogy a limanovai csatatéren megjelenjék. Bár Szurmay honvédjei Neu-Sandec felé áttörni nem tudtak, támadásuk, valamint tõlük jobbra Boroevic többi hadtestének elõnyomulása Duklán és Mezõlaborcon át, amellett, hogy visszaszerezte Uzsok kivételével valamennyi kárpáti hágót, kelet felõl bekerítéssel fenyegette a Limanova körül küzdõ orosz sereget, amely ebbõl a veszedelmes helyzetbõl gyors visszavonulással iparkodott kimenekülni. Ez 30.000 fogoly hátrahagyásával sikerült is. Dimitrijew Radko a Dunajec mögé, Bruszilov pedig Tarnow-Lisko vonalába hátrált. A mi csapataink hosszu idõ után abba a helyzetbe jutottak, hogy nagyobb távolságra üldözhettek.
A limanovai csatatér döntõ helyén magyar csapatok harcoltak. Ez teszi nekünk a csatát különösen emlékezetessé. De nevezetes volt a hadászati hatás is. Az orosz fõvezérlet a Visztula északi partján Dankl serege elõl is visszavette arcvonalát a Nida folyó mögé. A nagy arcvonal északi szárnyán az oroszok az idõközben a nyugati frontról 6 hadosztállyal megerõsített Mackensen támadása elõl is hátráltak és feladták Lodz városát. Ugyancsak támadásba ment át Bõhm-Ermolli serege s az oroszokat a Pilica folyó mögé szorította vissza. Az orosz gõzhenger az egész vonalon lassan visszagördült, majd aztán a Bzura-Pilica-Nida folyók vonalában megállt. Megkezdõdött az állásharc."